ණය ආපසු ගෙවීම

LoanPlus හි, සෑම පාරිභෝගිකයෙකුටම අනන්‍ය අවශ්‍යතා සහ මනාප ඇති බව අපි හඳුනා ගනිමු. අපගේ ආපසු ගෙවීමේ විකල්ප සැලසුම් කර ඇත්තේ ඔබට ඔබේ ණය ආපසු ගෙවීමට අවශ්‍ය ආකාරය තෝරා ගැනීමට නම්‍යශීලී බවක් ලබා දීම සඳහා ය.

පහසුව උපරිම කිරීම සඳහා, ඔබට විවිධ ගෙවීම් ක්‍රම වලින් තෝරා ගත හැකිය:

ක්ෂණිකව මුදල් හුවමාරුව
Pay&Go kiosks

දැන් ඔබට දිවයින පුරා ඕනෑම PaynGo Kiosks යන්ත්‍ර හරහා හෝ Payngo වෙබ් අඩවිය හරහා දවසේ ඕනෑම වේලාවක ඔබේ Loanplus ණය ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් ගෙවිය හැක.

PaynGo වෙබ් අඩවිය හරහා මාර්ගගතව ගෙවීමට කරුණාකර මෙම link එක භාවිතා කරන්න https://paygo.lk/Home/Pay?srv=loanplus

ආසන්නතම කියෝස්ක් සොයා ගැනීමට කරුණාකර මෙම සබැඳිය භාවිතා කරන්න https://paygo.lk/KIoskLocations

Read more Read less
දින 1-3ත් අතර මුදල් හුවමාරු කිරීම
පුද්ගලික අන්තර්ජාල බැංකු මුදල් හුවමාරුව

ඔබට ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔබගේ පුද්ගලික අන්ත්ර්ජාල බැංකු පහසුකම හරහා පහත ගිණුම් අංක භාවිතා කරමින් ගෙවීම් සිදුකල හැක. තුන්වන පාර්ශවික මුදල් හුවමාරුවක් ලෙස හෝ පුද්ගලික ආදායකයෙක් ලෙස ගෙවීම සිදු කරන්න:

Cargills Bank

Account holder Name AIS IT CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
Account Number 001950001112
Branch Head Office Branch

Sampath Bank

Account holder Name  A I S I T BUSINESS SOLUTION (PVT) LTD
Account Number 117514031778
Branch Colombo Super Branch

Union Bank

Account holder Name A I S I T CONSULTING SERVICES PVT LTD
Account Number 0660101000010212
Branch Kohuwala Branch

 

සටහන: ගෙවීම සිදු කිරීමේදී ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඔබගේ යොමු අංකය ලෙස ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ සඳහන් කරන්න.
ඔබ හට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල සඳහන් කරන්න.
ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න.

ඔබගේ නැවත ගෙවීමක් කල සෑම විටම ඔබගේ Payment Slip එකෙහි පැහැදිළි ඡායාරූපයක් හෝ Screenshot එකක් අපගේ

ඔබ ආපසු ගෙවීමක් කරන සෑම විටම, ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ණය හැඳුනුම්පත සමඟ WhatsApp හරහා අපගේ දුරකථන අංක 0774411177 වෙත ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලි ස්ලිප් ඡායාරූපයක් හෝ තිර රුවක් අපට එවන්න.
සම්පත් බැංකු මුදල් තැම්පතු

ඔබට ලඟම ඇති සම්පත් බැංකු ශාඛාවකින් ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීම පහසුවෙන් සිදු කර ගත හැක.

කරුණාකර සම්පත් බැංකු මුදල් තැම්පතු පත්‍රය පහත ගිණුම් විස්තර සමග සම්පූර්ණ කර මුදල් ලබාගන්නා අයකැමියා හට ලබා දෙන්න:

Account holder Name A I S I T CONSULTING SERVICES (PVT) LTD
Account Number 117514031778
Branch Colombo Super Branch

සටහන:  ඔබගේ නැවත ගෙවීමක් කල සෑම විටම ඔබගේ Payment Slip එකෙහි පැහැදිළි ඡායාරූපයක් අපගේ

බැංකුවේ CDM සම්පත් බැංකුව හරහා ගෙවීමක් සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ කළ යුත්තේ:
• පියවර 1: කරුණාකර භාෂාව තෝරන්න;
• පියවර 2: “CASH DEPOSIT” තෝරන්න;
• පියවර 3: ඔබගේ ඉලක්කම්-10 ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුලත් කරන්න;
• පියවර 4: ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කරන්න;
• පියවර 5: සම්පත් බැංකු ගිණුම් අංකය 117514031778 ලෙස ඇතුළත් කරන්න;
• පියවර 6: ගිණුමේ නම “A I S I T BUSINESS SOLUTION (PVT) LTD” ලෙස ස්වයංක්‍රීයව දර්ශනය වන බවට වග බලා ගන්න;
• පියවර 7: ඔබේ ජා.හැ අංකය ඇතුළු කරන්න. නැවත ජා.හැ අංකය “REFERENCE NO” ලෙස ඇතුලත් කරන්න .
• පියවර 8: තැන්පතු තැටියට මුදල් නෝට්ටු තබන්න (රු. 100 සහ ඊට වැඩි මුදල් නෝට්ටු පමණක් භාවිතා කළ හැක);
• පියවර 9: ඔබ තැන්පත් කළ මුදල තිරය මත පෙන්වනු ඇත. නිවැරදි නම් “ඉදිරියට යන්න” ඔබන්න;
• පියවර 10: යන්ත්‍රයෙන් ගෙවීම් කුවිතාන්සිය ගෙන එය තබා ගන්න.

සටහන: ඔබ ආපසු ගෙවීමක් කරන සෑම විටම, ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ණය හැඳුනුම්පත සමඟ WhatsApp හරහා අපගේ දුරකථන අංක 0774411177 වෙත ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලි ස්ලිප් ඡායාරූපයක් හෝ තිර රුවක් අපට එවන්න.
කාර්ගීල්ස් බැංකු මුදල් තැම්පතු

ඔබට ලඟම ඇති සම්පත් බැංකු ශාඛාවකින් ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීම පහසුවෙන් සිදු කර ගත හැක.

කරුණාකර සම්පත් බැංකු මුදල් තැම්පතු පත්‍රය පහත ගිණුම් විස්තර සමග සම්පූර්ණ කර මුදල් ලබාගන්නා අයකැමියා හට ලබා දෙන්න:

Account holder Name AIS IT CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
Account Number 001950001112
Branch Head Office Branch
සටහන: ගෙවීම සිදු කිරීමේදී ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඔබගේ යොමු අංකය ලෙස ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ සඳහන් කරන්න.ඔබ හට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල සඳහන් කරන්න.
ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න.

ඔබගේ නැවත ගෙවීමක් කල සෑම විටම ඔබගේ Payment Slip එකෙහි පැහැදිළි ඡායාරූපයක් හෝ Screenshot එකක් අපගේ

ඔබ ආපසු ගෙවීමක් කරන සෑම විටම, ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ණය හැඳුනුම්පත සමඟ WhatsApp හරහා අපගේ දුරකථන අංක 0774411177 වෙත ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලි ස්ලිප් ඡායාරූපයක් හෝ තිර රුවක් අපට එවන්න.
යුනියන් බැංකු තැන්පතු

ඔබට ලඟම ඇති සම්පත් බැංකු ශාඛාවකින් ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීම පහසුවෙන් සිදු කර ගත හැක.

කරුණාකර සම්පත් බැංකු මුදල් තැම්පතු පත්‍රය පහත ගිණුම් විස්තර සමග සම්පූර්ණ කර මුදල් ලබාගන්නා අයකැමියා හට ලබා දෙන්න:

Account holder Name A I S I T CONSULTING SERVICES PVT LTD
Account Number 0660101000010212
Branch Kohuwala Branch
ඔබ ආපසු ගෙවීමක් කරන සෑම විටම, ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ණය හැඳුනුම්පත සමඟ WhatsApp හරහා අපගේ දුරකථන අංක 0774411177 වෙත ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලි ස්ලිප් ඡායාරූපයක් හෝ තිර රුවක් අපට එවන්න.
අන්තර් බැංකු මුදල් හුවමාරු සේවය හරහා

ඔබට ඕනෑම බැංකුවක අයකැමි හරහා පහත ගිණුම් අංක වලට මුදල් ප්‍රේශණය කල හැක.

  • Cargills Bank
Account holder Name AIS IT CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
Account Number 001950001112
Branch Head Office Branch
  • Sampath Bank
Account holder Name A I S I T CONSULTING SERVICES (PVT) LTD
Account Number 117514031778
Branch Colombo Super Branch
  • Union Bank
Account holder Name A I S I T CONSULTING SERVICES PVT LTD
Account Number 0660101000010212
Branch Kohuwala Branch

 

සටහන: ගෙවීම සිදු කිරීමේදී ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඔබගේ යොමු අංකය ලෙස ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ සඳහන් කරන්න.ඔබ හට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල සඳහන් කරන්න.
ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න.ඔබගේ නැවත ගෙවීමක් කල සෑම විටම ඔබගේ Payment Slip එකෙහි පැහැදිළි ඡායාරූපයක් හෝ Screenshot එකක් අපගේ
ඔබ ආපසු ගෙවීමක් කරන සෑම විටම, ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ණය හැඳුනුම්පත සමඟ WhatsApp හරහා අපගේ දුරකථන අංක 0774411177 වෙත ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලි ස්ලිප් ඡායාරූපයක් හෝ තිර රුවක් අපට එවන්න.
ණය මුදල
RS 5000
RS
RS 80000
ණය මුදල
RS 0
ගෙවීම් දිනය
ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල
RS 0